• Accomodatie

  Geschiedenis accommodatie VV Dirkshorn

  In 1920 werd er voor het eerst gevoetbald in Dirkshorn, toen nog onder de naam DFC. De club speelde in de Westfriesche Voetbalbond.  Aanvankelijk was er een (te klein) veld op de plaats van de huidige tennisbanen. Later verhuisde het veld naar de Voorpolderweg,  tegenover huisnummer 20.

  Een  gebrek aan financiële middelen betekende in 1924 het einde van de club.

  Het huis op de achtergrond is Voorpolderweg 25.

  Op 29 juni 1931 wordt DFC opnieuw opgericht. Er werden aanvankelijk alleen vriendschappelijke wedstrijden gespeeld.

  Toen de vereniging in 1933 was toegetreden tot de Noord Hollandse Voetbal Bond (NHVB) was het grote probleem dat er nog geen veld was waar officieel op gespeeld kon worden. Aanvankelijk werden er dan ook alleen uitwedstrijden gespeeld.

  Verzoeken, achtereenvolgens bij grondeigenaren dhr. Slotenmaker, het Kerkbestuur, en dokter Groenhart om grond te kunnen huren, werden allemaal afgewezen. In 1934 moest, om deel te kunnen nemen aan de competitie, de naam worden verandert in Dirkshorn. Een club met de naam DFC bestond al in Dordrecht.

  Uiteindelijk verhuisde het veld in 1935 van, het veld aan de Voorpolderweg, naar een veld achter garage de Goede aan de Dorpsstraat. Dit werd voor 160,- gulden per jaar gehuurd van Arie Wink. Bij het veld stond een boetje waarin wat opslag van de club. Een kleedkamer was hier niet. De Dirkshorn spelers kleden zich thuis om en de spelers van de bezoekende club konden zich verkleden in het café de Vriendschap. Dit café  stond schuin tegenover de garage van de Goede. Het ene doel van het veld stond ongeveer in het midden van de Loenastraat het andere doel stond in oostelijke richting, richting geluidswal.

  Op de eerste bestuursvergadering na de oorlog, op 1 juni 1945 is het bestuur ten huize van de voorzitter Jan van der Sluis, bijeen gekomen. De verbetering van het veld of mogelijk zelfs te komen tot een nieuw sportterrein is hier het belangrijkste onderwerp.

  Hieronder een kopie van de met de hand geschreven notulen;

  Over het ontstaan van de huidige plek van het zwembad  en voetbalveld kan nog het volgende worden verteld;

  In de oorlogsjaren nam de jonge dokter Pieter Groenhart deel aan van het verzet. Hij distribueerde, als lid van de landelijke verzetsorganisatie, bonnen en gaf hulp aan onderduikers. Zijn adres was een ontmoetingsplaats van vele verzetsmensen. Zelf had hij ook onderduikers in huis die hem wel eens assisteerden bij zijn  ondergrondse activiteiten. Na onder andere de aanslagen op de spoorlijn bij Waarland werd de dokter, als representatief man uit het verzet, gestraft voor zijn daden. Zijn riante woning en inboedel aan de Voorpolderweg  werd door de Duitsers in brand gestoken. De dokter dook onder. In deze periode bouwde de dokter een zware schuldenlast op. Om uit de schulden te raken besloot hij, de van zijn vader geërfde stukken land , te verkopen aan de gemeente. Dit onder de voorwaarde dat het voor woningbouw en sport gebruikt zou gaan worden. Dit is gerealiseerd aan de Damstraat en een stuk grond, waar nu het sportcomplex is. Aan de Voorpolderweg (huidige nrs. 10A en 10B) liet hij een nieuwe dokterspraktijk met woning bouwen.

  De oorlogstrauma’s waren nog amper verwerkt als op 18 juni 1945 de oprichtingscommissie van de Stichting Sportpark Dirkshorn en Omgeving (SSDO) bijeen komt. Het idee, geopperd door het voetbalbestuur, om te komen tot de aanleg van een nieuw sportpark wordt dus voortvarend aangepakt. In het bestuur van de SSDO zaten dokter Groenhart, meester Broersma en bank directeur Wim Kistemaker. De SSDO zamelden  geld in om de grond voor het sportpark te kunnen kopen. Dat was een groot succes. Er werd 19.000 gulden opgehaald. Vanwege de geldsanering na de oorlog gaven de zwarthandelaren hun "verdiende" geld liever  aan het sportpark. Deed men dat niet dan moesten ze het geld allemaal inleveren en waren ze het kwijt. Met de opbrengst van de geldinzameling konden toen het terrein worden gekocht en de gebouwen worden neergezet. De gronden van het zwembad en sportveld waren dus eigendom van de SSDO. De stichting was eigenaresse van 2.18 ha land!

  Op de jaarvergadering op 3 juli 1948 kon de voorzitter meedelen dat er schot zat in de sportparkplannen en hij hoopte dan ook dat we dit seizoen voor het laatst op het oude veld zouden spelen. Onder leiding  van dr. Groenhart werd langzamerhand toegewerkt naar een sportcomplex met velden, een zwembad en kleedlokaal. De benodigde stenen voor het kleedlokaal kwamen van het verbrande huis van de dokter en werden voor 3,5 cent per stuk gekocht en vervolgens afgebikt door de vrijwilligers.

  De SSDO verhuurde land aan de voetbal-, de handbal-, de korfbalvereniging, het zwembad en de ijsclub. Op 21 september 1950 wordt het sportpark officieel geopend.

  Op 29 september 1959 vraagt de Stichting Sportpark Dirkshorn en omstreken vanwege financiële problemen, bij de Gemeente Harenkarspel, een eenmalige subsidie aan van f 6892,99 aan.

  Na overleggen van de exploitatie rekeningen van 1958 en 1959 en de begroting van 1960 ontvangt de SSDO een voorschot van f 11.000,-. Terug te betalen in 30 jaar tegen 3% rente.

  In de overeenkomst staat o.a. dat "bij liquidatie van de stichting al haar bezittingen in het bezit van de Gemeente Harenkarspel zouden komen"!

  Op 21 juni 1966 vraagt het voetbalbestuur aan de Gemeente om de ingang van het voetbalveld te mogen wijzigen. De ingang is langs de school aan de Voorpolderweg 20 en vervolgens over een klein bruggetje naar het voetbalveld.

  Het voorstel is om een pad langs de Veersloot aan te leggen naar het voetbalveld en het zwembad. Tevens wil men naast het toenmalige PEN gebouw (nu Voorpolderweg 8 )  een fietsenstalling realiseren. De Gemeente gaat hiermee akkoord.

  De  stichting SSDO, eigenaresse van het veld, had, samen met de leden, meerdere malen getracht de slechte situatie van het veld te verbeteren maar slaagde daar maar niet in. In 1966 zijn, zowel door de KNVB als door de Heidemaatschappij, rapporten uitgebracht over de slechte toestand van het terrein.

  Op 17 april 1967 maakt de Stichting Sportpark en Natuurbad Dirkshorn en Omstreken aan de Gemeente bekend de eigendommen aan de Gemeente te willen overdragen als de Gemeente de doelstellingen van de Stichting blijft verwezenlijken.

  De Stichting heeft de medewerking van de Voetbalvereniging en van het zwembad.

  Met het gemeente bestuur werd toen overeenstemming bereikt over de overname van het terrein door de gemeente. In 1969 besloot de Gemeenteraad, na goedkeuring door Gedeputeerde staten, om het terrein over te nemen en geld beschikbaar te stellen voor de verbeteringen aan het terrein

  Op 20 november 1969 ontvangt de Gemeente, van notaris P. de Boer, het eigendomsbewijs van de van de Stichting Sportpark en Natuurbad Dirkshorn en Omgeving "gekochte" gronden. Dit was conform de afspraken gemaakt bij het verstrekken van een lening dd. 29 september 1959 dat, "bij liquidatie van de stichting SSDO, al haar bezittingen in het bezit van de Gemeente Harenkarspel zouden komen".

   

  Opmerking; De namen "Stichting Sportpark Dirkshorn en Omgeving" en "Stichting Sportpark en Natuurbad Dirkshorn en Omgeving" worden door elkaar gebruikt. Het lijkt erop dat "en Natuurbad" later is toegevoegd.

  De renovatie van het veld kan nu, dankzij de overdacht van de bezittingen aan de Gemeente Harenkarspel, worden aangepakt.

  Tijdens de renovatie van het voetbalveld in 1969 werd een tijdelijk voetbalveld aan de Koetenburgweg, eigendom van E. Spaans, gebruikt. (Dit veld lag links naast de kippenboerderij  aan de Meerweg. Het recreatiemeer was er toen nog niet. Dat is aangelegd in 1970.)

  Op 23 september 1971, na een complete renovatie van het veld en het vernieuwen van de kleedaccommodatie, voorzien van ruime was- en douche gelegenheid, opende  de secretaris van de Gemeente Harenkarspel, Dhr. Pompen, de accommodatie.

  Voorzitter W. Hoogland memoreerde in zijn toespraak de moeilijkheden waarmee de SSDO had geworsteld. Met het gemeentebestuur is toen overeenstemming bereikt over de overname van het terrein door de gemeente. Volgens de voorzitter heeft het gemeente bestuur de zaken, in een betrekkelijk korte tijd, zeer voortvarend aangepakt.

  Dirkshorn had nu een prachtig veld met kleedkamers en douches.

  Omdat lang niet iedereen in die tijd een douche thuis had kon iedereen, op vrijdag- en zaterdagavond voor 0,25 cent, 10 minuten gebruik maken van de douche. Dhr. Spaans zorgde strikt voor de goede gang van zaken. De familie P. Tijsen verzorgde in de rust van de wedstrijden de thee. Op een één pits gastoestel werd een grote ketel water gekookt zodat in de rust thee geschonken kon worden. Ook verkochten ze wat snoepgoed en frisdrank. De derde helft was bij café "het wapen van Harenkarspel".

  Op het terrein naast de kleedkamers, werd een midgetgolfbaan geëxploiteerd. Dit bleek niet rendabel.

  Foto uit de Niestadt Fotocollectie Zijper Museum

  Hierna werd deze strook grond, tot 1978, als trainingsveld door de voetbalvereniging  gebruikt. Dit is nu de plaats van het scouting gebouw.

  6 April 1976 vraagt de voetbalvereniging de Gemeente garant te staan voor een lening van f 20.000,-  bij de Raiffeisenbank te Dirkshorn. De Gemeente gaat akkoord.

  Naast een eenmalige subsidie van de Gemeente van f 40.000,- en door f 45.000,- met zelfwerkzaamheid uit te sparen kan een renovatie project van f 105.000,- worden gerealiseerd. Er komen twee kleedkamers bij en de bestaande kleedkamers worden opgeknapt en er wordt een kantine gebouwd.

  De uitvoering van het vernieuwde complex was sober maar uiterst functioneel. De inrichting van de kantine was daarentegen gezellig en het had veel weg van een kleine après-ski hut die zo uit de wintersportgebieden was meegenomen.

  In 1978 wordt het complex uitgebreid met het huidige B veld en een trainingsveld met adequate verlichting. In 1979 volgt een uitbreiding van de materiaalruimte.

  Om de kwaliteit van het veld te verbeteren werden in 1993 circa 8000 speciaal gekweekte wormen op de velden losgelaten zodat regenwater makkelijker zou worden afgevoerd. In de daarop volgende jaren bleek dit niet de ideale oplossing. Na diverse onderzoeken en meerdere vergaderingen met de gemeente is het hoofdveld in 1997 geheel gerenoveerd. De zware klei werd afgegraven en er werd een hele nieuwe opbouw van het veld aangebracht. Het veld werd voorzien van een goed drainagesysteem en een uitstekende grasmat.

  In 1998 volgde opnieuw een flinke uitbreiding van de accommodatie.

  Ook deze uitbreiding werd weer in eigen beheer en met de inzet van vele vrijwilligers gerealiseerd. De entree werd aangepast, hierin kwam ook de entree naar de kantine. Ook de bestuurskamer, de keuken met opslag en de materiaalruimte werden vergroot.

  Nadat de vloer van de kantine het begaf tijdens het kampioensfeest van Dirkshorn 1 in 2004, achtte het bestuur  de tijd rijp om een volgende uitbreiding te gaan voorbereiden. Een stuk grond tussen het zwembad en de kantine kwam van pas om de nieuwe uitbreiding te realiseren. De kantine werd opnieuw vergroot, de keuken en het magazijn werden vernieuwd en er kwam een multifunctionele ruimte.

  In 2012 haalt een plan, om te komen tot een groot clubhuis voor alle vijf de sportverenigingen uit Dirkshorn, het niet. De clubs kozen ervoor afzonderlijk hun accommodaties op te knappen. De voetbalvereniging komt samen met het zwembad tot overeenstemming over een uitbreiding van kleedkamers en een aanpassing van de entree van het zwembad.

  In januari 2014 wordt deze uitbreiding met 4 extra kleedkamers en een bestuurskamer in gebruik genomen. Twee van deze kleedkamers zijn in het zomerseizoen door het zwembad in gebruik.

  Een centrale entree voor het zwembad, de tennis- , handbal- en de voetbalvereniging wordt op 29 augustus 2014 officieel in gebruik genomen.

   

  Op 7 januari 2018 wordt een herinneringsbank onthuld. Op deze bank staan de namen van overleden Dirkshorn leden die in het verleden een grote bijdrage hebben geleverd aan het wel en wee van de vereniging.

  Herinneringsbank_2018

  Jan van der Sluis | Albert Bloothoofd
  1906 - 1984 | 1953 - 2015
  Cor Schuit | Nan Tijsen
  1915 - 1988 | 1934 - 2016
  Jan van der Molen sr. | Johan Dekker              
  1917 - 2004 | 1962 - 2017
  Cees Arensman
  1937 - 2009
  Marius Kant
  1947-2021
  Sjaak Kroon
  1948-2023

  Voor de traditionele Nieuwjaarswedstrijd op 6 januari 2019 worden nieuwe dug outs in gebruik genomen. Mede door een bijdrage van de Achterban, inmiddels uitgegroeid tot ruim 100 leden, wordt dit mogelijk gemaakt.

  Dat onze accommodatie de huidige, prachtige, staat heeft bereikt is mede te danken aan het voortvarend handelen van de diverse besturen, in samenwerking met de verschillende gemeentebesturen, in geheel verschillende tijden. Ook de grote bereidheid van de leden om, door de jaren heen,  veel van de projecten in zelfwerkzaamheid uit te voeren heeft hier, voor een niet te onderschatten deel, toe bijgedragen. Om de accommodatie in deze goede staat te houden is wekelijks een vaste groep vrijwilligers bezig. Zij zijn de stille, onmisbare drijvende krachten binnen onze vereniging. Zij verdienen het dan ook dat we met zorg omgaan met ons prachtige sportcomplex zodat we hier nog tot in lengte van jaren plezier van kunnen hebben.