• Huishoudelijk regelement

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VOETBALVERENIGING "DIRKSHORN"

  Dit reglement is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 1 van de statuten. Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij notariële akte de dato 11 mei 1979.

  Artikel 1: Clubkleuren en tenue

  1. De kleuren van de vereniging zijn rood, wit en zwart.
  2. De vereniging speelt in een voor alle leden vastgesteld tenue, verkrijgbaar via een door de vereniging aangewezen leverancier
  3. Elk spelend lid is verplicht zich een dergelijk tenue aan te schaffen. Indien een elftal een gesponsord tenue verstrekt krijgt, dient aan bovengenoemde voorwaarden te worden voldaan. Aanschaf dient in dit geval altijd via de sponsorcommissie te lopen.
  4. Het bestuur kan om haar moverende redenen beslissen dat het uit-tenue van standaard selectie elftallen afwijkt van het officiële clubtenue, daarmede tegemoetkomend aan door de KNVB gestelde voorwaarden.
  5. Indien een tenue door een sponsor aan een bepaald team ter beschikking wordt gesteld, blijft dit tenue en bijbehorende zaken eigendom van de vereniging, tenzij daarover duidelijk andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

  In het laatste geval dient daarvan vastlegging plaats te vinden in de notulen van een bestuursvergadering.

  Artikel 2: Leden

  1. Tot de vereniging kunnen zowel mannelijke als vrouwelijke leden worden toegelaten. Daar, waar in de statuten of reglementen een mannelijk woord wordt gebruikt, dient dit, indien relevant, als een vrouwelijk woord gelezen te worden.
  2. De vereniging kent ook zogenaamde werkende leden of vrijwilligers. Werkende leden of vrijwilligers zijn diegenen, die binnen de vereniging een al of niet betaalde functie bekleden.
  3. Spelende leden - senioren, veteranen, junioren en pupillen - worden normaliter ingedeeld naar leeftijd volgens normen van de KNVB. Vanaf de D-pupillen dienen de spelers in het bezit te zijn van een door de KNVB verstrekte spelerspas.
   Vanaf het seizoen 2014/2015 zijn tweedejaars B-junioren verplicht het spelregelbewijs te halen. Dit is een van de maatregelen uit de invoering van het actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’, een gezamenlijk initiatief van NOC*NSF en sportbonden. Via vv Dirkshorn ontvangt iedere speler die hiervoor in aanmerking komt een gebruikersnaam en activatiecode. Hiermee maak je een accountnaam aan op de officiële KNVB website 
   en kun je het spelregelbewijs halen.
  4. Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt en op voorstel van het bestuur als zodanig worden benoemd bij besluit van de algemene ledenvergadering.
  5. Leden van verdienste zijn zij, die zich voor de vereniging op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt en op voorstel van het bestuur als zodanig worden benoemd bij besluit van de algemene ledenvergadering.

  Artikel 3: Begunstigers (zie ook artikel 11 van het Statuut)

  1. Begunstigers, ook wel sponsoren genoemd, zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een, in overleg met het bestuur, vastgestelde bijdrage te betalen.
  2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
  3. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd per het einde van een verenigingsjaar. De bijdrage voor het lopende verenigingsjaar blijft in zijn geheel verschuldigd.
  4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

  Artikel 4: Bestuur

  1. Het bestuur van de vereniging dient uit een oneven aantal personen te bestaan, die lid van de vereniging moeten zijn. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat in ieder geval uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
  2. Ter wille van de effectiviteit van de communicatie binnen de vereniging dienen vertegenwoordigers uit de belangrijkste organen van de vereniging in het bestuur zitting te hebben, waarbij te denken valt aan de sponsorcommissie, kantinecommissie, technische commissie en eventueel andere commissies.
  3. Het bestuur van de vereniging, alsmede het dagelijks bestuur, vergaderen zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dat gewenst achten.
  4. Het bestuur neemt zijn beslissingen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering, waarin de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
  5. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen beslissingen nemen, doch dient daarvan in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling te doen en eventueel verantwoording af te leggen. Indien een meerderheid van het bestuur dit nodig acht wordt tevens mededeling aan de leden gedaan via de website, het clubblad, e-mail of in de algemene ledenvergadering.
  6. Een bestuurslid kan zich in een bestuursvergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts door één der andere bestuursleden en krachtens een schriftelijke volmacht. Men kan slechts voor één medebestuurslid als gemachtigde optreden.
  7. Besluiten, die belangrijke financiële consequenties inhouden, kunnen niet in afwezigheid van de penningmeester worden genomen, anders dan met zijn uitdrukkelijke toestemming.
  8. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits ieder der in functie zijnde bestuursleden schriftelijk heeft verklaard of hij voor of tegen het betreffende voorstel is.
  9. Het bestuur is bevoegd één hunner of een door haar op kosten van de vereniging aan te wijzen deskundige, in het geval namens de vereniging in rechte dient te worden opgetreden, te benoemen.
  10. Het bestuur van de vereniging stelt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 5 van de statuten een rooster van aftreden op. Daarin wordt voorzien in het aftreden van een bestuurslid telkens wanneer sinds zijn benoeming drie jaar zijn verlopen.
  11. Het rooster van aftreden dient zodanig te zijn opgesteld dat nimmer op enig moment alle leden van het dagelijks bestuur gelijktijdig aftredend zijn. Bij voorkeur dient ieder jaar slechts één lid van het dagelijks bestuur aftredend te zijn.
  12. Indien een bestuurslid echter eerder aftreedt dan het rooster aangeeft, wordt voor de rest van zijn termijn een nieuw bestuurslid benoemd, die vervolgens aftreedt zo gauw de benoemingstermijn van zijn voorganger is verstreken.
  13. Het bestuur oefent controle uit op de diverse commissies en andere organen binnen de vereniging, kan tijdelijke commissies instellen en weer ontbinden. Het bestuur heeft het recht om besluiten van commissies en andere organen binnen de vereniging te annuleren, wanneer zij deze in strijd acht met het belang van de vereniging.

  Artikel 5: De taak van de voorzitter

  1. De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het functioneren van de vereniging. In dit verband draagt hij zorg voor het stipt naleven van de statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle verdere regelingen en bepalingen, welke zijn opgesteld om het functioneren van de vereniging mogelijk te maken en te houden.
  2. De voorzitter draagt verder met name de verantwoordelijkheid voor het tijdig door betrokkene(n) nakomen van in vergaderingen genomen besluiten of gemaakte afspraken. In dit verband dient bij iedere agenda voor een bestuursvergadering een actielijst gevoegd te zijn, met een eventuele toelichting op de agendapunten.
  3. De voorzitter is bij officiële gelegenheden de vertegenwoordiger van de vereniging, en kan daar zo nodig het woord voeren. Indien de voorzitter dit dienstig acht kan hij bepalen dat alle uitgaande stukken, ook welke zijn handtekening niet behoeven, mede door hem voor bepaalde of onbepaalde tijd ondertekend worden.
  4. De voorzitter leidt de vergaderingen en stelt daarin de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast, behoudens het recht van de algemene ledenvergadering om daarin wijziging te brengen.
  5. 5.De voorzitter is evenwel verplicht de beraadslagingen te hervatten, indien ten minste de helft van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.

  Artikel 6: De taak van de secretaris

  1. De secretaris van de vereniging voert de ledenadministratie, verzorgt de correspondentie van de vereniging, houdt de notulen van vergaderingen bij, beheert het verenigingsarchief en brengt na afloop van het verenigingsjaar schriftelijk verslag uit aan de algemene ledenvergadering.
  2. De secretaris kan zich voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden laten bijstaan door een ander bestuurslid, commissies of leden. De eindverantwoordelijkheid blijft echter bij de secretaris berusten. 

  Artikel 7: De taak van de penningmeester

  1. De penningmeester draagt zorg voor de financiële- en salarisadministratie van de vereniging, het innen van vorderingen en andere inkomsten, het betalen van schulden en overige uitgaven, alsmede het algemeen beheer van de geldmiddelen.
  2. Voor het overboeken of uitbetalen van bedragen boven een bedrag van 5.000 Euro dient een ander lid van het dagelijks bestuur, als bedoeld in lid 3, daar mede zijn fiat aan te geven.
  3. Naast de penningmeester dient een ander lid van het dagelijks bestuur tekeningsbevoegdheid voor de bank- en girorekening te verkrijgen om bij eventuele afwezigheid van de penningmeester geen vertraging te ondervinden bij het overboeken van bedragen. Dat wat voor de penningmeester geldt, geldt eveneens voor bedoeld lid van het dagelijks bestuur.
  4. Verder stelt de penningmeester jaarlijks de jaarrekening van de vereniging op, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
  5. De penningmeester is voor de onder zijn beheer zijnde gelden persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij overmacht kan aantonen.

  Artikel 8: Commissies

  1. De vereniging kent de volgende permanente commissies:
   a) Technische commissie waaronder Jeugd commissie, Toernooi commissie en Dames commissie;
   b) Commissie kantinebeheer;
   c) Kascommissie (accountantsbureau); 
   d) Sponsor commissie waaronder Evenementencommissie, Activiteitencommissie;
   e) Commissie Materiaal, Terrein- en kleedkameronderhoud; 
   f) Communicatie en PR commissie. 
   g) Vrijwilligerscommissie 
   Naast de genoemde permanente commissies kent de vereniging één of meerdere ad hoc commissies, die in opdracht van het bestuur, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, een bepaalde taak verrichten.
  2. Iedere commissie dient zorg te dragen voor een duidelijke taakbeschrijving en benoemt uit haar midden een voorzitter, die tevens aansprakelijk is, en nauw contact onderhoudt met het bestuur of een bepaald aangewezen bestuurslid.
  3. Het bestuur van de vereniging dient goedkeuring te verlenen aan de inhoud van de taakbeschrijving der betreffende commissie, en zal zo nodig ondersteuning verlenen bij het opstellen dan wel actualiseren daarvan.
  4. De taakbeschrijvingen van de commissies mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten of het Huishoudelijk Reglement. Zij dienen voorts als aparte bijlage bij het Huishoudelijk Reglement te worden gevoegd en maken daar onderdeel van uit.
  5. Het bestuur beslist over het instellen of opheffen van commissies. De samenstelling en bevoegdheden van commissies is een bestuursverantwoordelijkheid, waarbij echter de commissies het recht hebben leden voor te dragen en bij aftreden uit een commissie voor opvulling zorg te dragen.
  6. De commissies behoeven geen rooster van aftreden op te stellen, mede gelet op de gewenste continuïteit en tijdsbesteding van de meeste commissies.
  7. Elke commissie rapporteert ten minste éénmaal per jaar over de door haar verrichte werkzaamheden, welke rapportage naar het oordeel van het bestuur aan de algemene ledenvergadering kan worden aangeboden.
  8. Een commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter daarvan of ten minste twee leden van de commissie nodig oordelen.
  9. Iedere commissie is uiteindelijk verantwoording schuldig aan het dagelijks bestuur of het voltallige bestuur van de vereniging.

  Artikel 9: Technische Commissie waaronder (Jeugdcommissie, Toernooicommissie, Zaalvoetbal en Dames Commissie)

  1. De TC heeft tot taak zich te beijveren voor een juiste technische vorming en opvoeding in de begeleiding van senioren en jeugdleden.
  2. De jeugdcommissie tracht het in lid 1 vermelde te bereiken door een intensieve begeleiding van jeugdleden, waarbij in de eerste plaats een onderscheid wordt gemaakt in jeugdleden, die graag willen presteren en daarvoor de kwaliteit en capaciteit bezitten en die jeugdleden, die recreatief bezig willen zijn.
  3. Om organisatorisch gezien een en ander goed te laten verlopen spant de jeugdcommissie zich in om:
   a) ouders en anderen te stimuleren zich beschikbaar te stellen voor hulp aan en begeleiding van jeugdspelers op allerlei niveau;
   b) ouder- en participatieavonden te organiseren, ten einde een goede communicatie te bewerkstelligen tussen trainers, begeleiders, scheidsrechters en de jeugdcommissie.
  4. De TC stelt geleiders van elftallen aan en legt, in overleg met trainers, de taken vast.
  5. Voorts worden coördinatoren voor F, E en junioren, deel uitmakend van de jeugdcommissie, benoemd voor de pupillen en junioren. Deze hoofdbegeleiders houden toezicht op en regelmatig contact met de geleiders, als bedoeld in lid 4.
  6. De in de leden 4 en 5 genoemde personen zijn in overleg met de jeugdtrainers belast met het samenstellen der junioren- en pupillenteams. Ook bespreken zij de doorstroming van spelers naar een hoger of lager niveau.
  7. De TC heeft het recht om tegen jeugdleden, die zich tijdens oefeningen of wedstrijden misdragen disciplinaire maatregelen te treffen.
  8. De TC is verplicht zich te houden aan de reglementen van de KNVB, en verstrekt tijdig de gevraagde gegevens.
  9. De TC stelt een beleidsplan op, waarin een visie en plannen zijn opgenomen, die er voor moeten zorgen dat de vereniging op een niveau komt en zich daarop handhaaft, dat past bij de status van de vereniging. Regelmatig wordt hierover met het bestuur overlegd.
  10. Aan de TC kan op haar verzoek een, door het dagelijks bestuur te accorderen, budget ten laste van de verenigingskas beschikbaar worden gesteld voor de bekostiging van door de commissie ontplooide of te organiseren activiteiten.
  11. Alle door de TC opgestelde regels, taakbeschrijvingen en beleidsdocumenten maken onderdeel uit van het Huishoudelijk Reglement.

  Artikel 10: Kantine commissie

  1. De voorzitter van de kantinecommissie maakt deel uit van het bestuur van de vereniging.
  2. De kantinebeheerder geeft leiding aan kantinemedewerk(st)ers, die mede in het bezit zijn van de wettelijk vereiste verklaringen of diploma's (verder genoemd: leidinggevenden), teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten die aan de vereniging worden gesteld om de vergunning te verkrijgen om horecawerkzaamheden in een sportkantine te mogen uitoefenen.
  3. Naast leidinggevenden zijn in de kantine ook medewerkers op vrijwillige basis werkzaam.
  4. Indien de kantine is opengesteld dient altijd de kantinebeheerder of een daartoe bevoegd persoon aanwezig te zijn.
  5. Op grond van de Drank- en Horecawet dient de vereniging te beschikken over een bestuursreglement
  6. Alcohol in de sportkantine.

  Dit reglement is ten aller tijde beschikbaar in de kantine.

  1. De vereniging is verplicht zich te houden aan de eisen die gesteld worden aan hygiëne in de kantine en met name in de ruimtes, waar etenswaren worden bereid.
  2. De bepalingen van de warenwet dienen nauwgezet te worden nageleefd, waarop door de keuringsdienst van waren toezicht wordt gehouden.
  3. In overleg tussen de Overheid, sportbonden en NOC*NSF is afgesproken dat regelgeving met betrekking tot het rookvrij maken van de gehele sportsector nodig is. Voorlopig echter mag de vereniging tot zelfregulering komen en op grond daarvan de verantwoordelijkheid nemen om op termijn tot een totaal rookverbod te komen.
  4. Op grond van wettelijke rookafspraken is roken binnen het gehele gebouw (zoals kantine, kleedruimtes, toiletten en gangen) verboden. Het bestuur conformeert zich aan deze uitgangspunten.
  5. Het bezit van en de handel in (soft)drugs is op het gehele complex van vv Dirkshorn verboden.
  6. De kantinebeheerder draagt als eerst verantwoordelijke de zorg voor de inkoop van materialen, drinkwaren, drank, etenswaren en dergelijke voor verkoop in de kantine.
  7. De kantinebeheerder dient op een goed beheer van het kasgeld en kasverkeer toe te zien.
  8. Wekelijks, of zo veel meer als nodig is, dient met de penningmeester of diens plaatsvervanger de omzet te worden afgerekend met gelijktijdige overlegging van een specificatie der ontvangsten en gratis verstrekte consumpties of etenswaren.
  9. Tussen kantinebeheerder en penningmeester wordt afgesproken op welke wijze de contante ontvangsten in de afstortkluis worden gedeponeerd.
  10. De openingstijden van de kantine dienen conform de drank- en horecavergunning en de regels van de KNVB te zijn en publiekelijk bekend te worden gemaakt.
  11. Van de rookafspraken en het bestuursreglement alcohol in de kantine dient een exemplaar bij het Huishoudelijk Reglement te worden gevoegd.

  Artikel 11: Kascommissie

  De kascommissie wordt gevormd door een accountantsbureau.

  Artikel 12: Redactiecommissie informatievoorziening

  1. De redactiecommissie informatievoorziening werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur en draagt zorg voor het actueel houden van de website en Dirkshorn APP tijdens en na het voetbalseizoen. De redactiecommissie verdeelt onderling de taken.
  2. De leden van de redactiecommissie worden aangesteld door het bestuur in principe voor een periode van drie jaar, welke periode onbeperkt verlengd kan worden.
  3. In het geval een controversieel artikel voor plaatsing op de website wordt aangeboden, pleegt het betrokken commissielid overleg met het dagelijks bestuur van de vereniging.
  4. De redactiecommissie onderhoudt de website van de vereniging op internet: www.vvdirkshorn.nl en verzorgt de informatievoorziening op de monitoren in de kantine en de hal.

  Artikel 13: Evenementencommissie/Toernooi Commissie

  De evenementencommissie/toernooi commissie fungeert zowel ten behoeve van de senioren- als jeugdafdeling van de vereniging en werkt onder verantwoordelijkheid van de Sponsorcommissie en in nauwe samenwerking en overleg met de Technische Commissie.
  Deze commissie organiseert bijvoorbeeld:
  a)            toernooien op het sportcomplex;
  b)            spelavonden (of middagen) voor de jeugd;
  c)            spelavonden voor seniorenleden en genodigden;
  d)            bijzondere activiteiten, zoals trips, deelname aan activiteiten/toernooien in binnen- en buitenland, jubileumviering, viering promoties/kampioenschappen, organisatie selectie tegen BVO en dergelijke.
  Het bestuur kan voor bepaalde evenementen/activiteiten een budget ter beschikking stellen.

  Artikel 14: Commissie Materiaal, Terrein- en kleedkameronderhoud

  1. Een groep van vrijwilligers verricht regelmatig werkzaamheden op en rond de velden van de vereniging en beheert (samen met de trainers) de speelattributen en ballen.
   Verder is ook een groep van vrijwilligers werkzaam in de kleedkamers om deze voor spelers van de vereniging voor trainingen schoon te houden, alsmede voor wedstrijden de kleedkamers voor eigen spelers en die van de tegenstanders schoon ter beschikking te stellen. Gebruikers van de kleedkamers dienen deze na gebruik netjes opgeruimd achter te laten.
  2. Indien zich onregelmatigheden voordoen of vernielingen worden aangericht, dient de betreffende vrijwilliger, die dit constateert dit direct te melden aan het verantwoordelijk bestuurslid of lid van de jeugdcommissie als het één of meer jeugdleden betreft. Het bestuur is bevoegd direct een straf op te leggen en de aangerichte schade te verhalen op het lid of leden respectievelijk de wettige vertegenwoordigers als het jeugdleden betreft.
  3. Indien onvoldoende vrijwilligers zich aanbieden voor onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden op het sportcomplex zal het bestuur kunnen besluiten een professioneel bedrijf in te schakelen. De daarmede verbonden meerkosten zullen in de contributie verdisconteerd kunnen worden.
  4. Door de commissie worden de vrijwilligers tevens ingedeeld voor de op zaterdag en zondag te verrichten terreindienst, die inhoudt dat de velden speelklaar gemaakt worden (doelnetten, cornervlaggen, lijnen krijten, speelmateriaal uitgeven en dergelijke). Sommige van de genoemde werkzaamheden kunnen ook door de week verricht worden.

  Artikel 15: Sponsor Commissie

  1. Deze commissie zal zich in het bijzonder bezighouden met het onderhouden van contacten met de pers om de vereniging zoveel mogelijk positief onder de aandacht van de bevolking in Dirkshorn en Noord-Holland Noord te brengen. Ook week- en buurtbladen kunnen door activiteiten van deze commissie mogelijk aandacht aan de vereniging schenken.
  2. Voorts zal deze commissie trachten contacten te leggen en te onderhouden met het bedrijfsleven en de middenstand in de hiervoor in lid 1 genoemde regio, om advertenties in het clubblad, op de website of op de monitoren in de kantine te werven en om reclameborden rond het hoofdveld geplaatst te krijgen. Kleding, tassen, wedstrijdbal enz. De Sponsorcommissie beijvert zich om sympathisanten en sponsoren te werven voor de vereniging.
  3. De commissie kan zich bij zijn werkzaamheden laten bijstaan door leden en niet-leden om tot de gewenste resultaten te komen.

  Artikel 15a: Vrijwilligerscommissie

  1. De vrijwilligerscommissie heeft tot taak om de inzet van leden, dan wel hun ouders, in te plannen voor kantine- en schoonmaaktaken, klussendagen en andere bezigheden. Er bestaat een mogelijkheid om de verplichte vrijwilligerstaken af te kopen.
  2. Ouders/verzorgers van leden jonger dan de leeftijd van 18 jaar zijn op straffe van een geldboete of schorsing van het lid, verplicht bij toerbeurt een vrijwilligerstaak uit te voeren. Zie ook artikel 18-lid 6.
  3. Het Bestuur kan beslissen om ouders of leden vrij te stellen van het verrichten van een vrijwilligerstaak.

  Artikel 15b: Activiteitencommissie

  1. De activiteitencommissie heeft zich ten doel gesteld de samenhang en de sfeer binnen de vereniging te verhogen door het (mede)organiseren van evenementen, feesten en toernooien. Zie ook artikel 14.
  2. De activiteitencommissie zal vooraf gaand aan een te organiseren evenement of feest altijd eerst toestemming moeten verkrijgen van het Bestuur en zal aangaande financiële uitgaven altijd in contact treden met de Penningmeester.

  Artikel 15C:  Meiden-Dames Commissie (MDC)

  1. De MDC heeft, naast de onder de Jeugdcommissie genoemde taken, specifiek tot taak het meisjes en dames voetbal naar een hoger niveau te brengen.
  2. De MDC valt organisatorisch onder het in het dagelijks bestuur deelnemend lid belast met TC taken MDC en zal met de TC en het bestuur regelmatig overleg voeren.

  Artikel 16: Bestuursdienst

  1. Bij toerbeurt is iedere zondag ten minste één bestuurslid op het sportcomplex aanwezig.
  2. De bestuursdienst van het betreffende bestuurslid vangt aan op het moment van de terreinkeuring, en indien de terreinkeuring niet nodig is, om 10.00 uur. De bestuursdienst eindigt een half uur na afloop van de laatste wedstrijd(en) op het sportcomplex.
  3. Het bestuurslid ziet toe op een ordelijke gang van zaken op en rond het sportcomplex en ontvangt namens de vereniging de scheidsrechters en de tegenstanders met hun begeleider(s).
  4. Hij is bevoegd de in lid 3 bedoelde scheidsrechters en begeleider(s) consumptiebonnen namens de vereniging aan te bieden. Het bestuurslid houdt tijdens zijn aanwezigheid op het sportcomplex contact met de persoon van de terreindienst en overlegt met hem bij eventuele problemen.
  5. Het bestuurslid regelt via de gastheer dat tijdens de rust van wedstrijden op het sportcomplex aan scheidsrechters, tegenstanders en eigen elftallen een consumptie wordt aangeboden (thee, koffie of frisdrank).

  Artikel 17: Contributie

  1. Onder verwijzing naar artikel 8 lid 1 van de statuten zijn leden van de vereniging contributie plichtig. Voor het vaststellen van de contributie voor een verenigingsjaar worden de leden onderscheiden in verschillende categorieën. De contributie wordt geïnd via een op naam gestelde factuur.
  2. Leden, die zich in de loop van het seizoen aanmelden als lid zijn de volle contributie voor hun categorie verschuldigd als de aanmelding plaats vindt vóór of in de eerste helft van het seizoen.
   Bij aanmelding in de tweede helft van het seizoen (in casu na 31 december) is de halve contributie voor hun categorie verschuldigd. Wil het lid gedurende het seizoen het lidmaatschap beëindigen dan volgt er geen restitutie van de contributie. (Zie voor actuele informatie de website van vv Dirkshorn.)
  3. Indien de contributie niet tijdig wordt voldaan zal dit uitsluiting van deelname aan wedstrijden tot gevolg hebben.
   In de contributie zijn begrepen:
   • bijdrage aan de verenigingskas;
   • afdracht aan de KNVB;
   • verzekeringspremie polis KNVB (kosten van medische hulp en eventueel loonderving als gevolg van opgelopen ernstige blessure).• Iedereen die lid is van de KNVB valt automatisch onder de secundaire KNVB-verzekering. Alle kosten die gemaakt worden, moeten altijd eerst bij de eigen zorgverzekering gedeclareerd worden. Als deze niet (meer) betalen dan kan je terecht bij de KNVB-verzekering, zie het als een soort vangnet.
   Voorbeeld: de eigen zorgverzekering dekt 9 fysio behandelingen, maar je hebt er 15 nodig. De laatste 6 kunnen dan ingediend worden. Het eigen risico valt hier (helaas) buiten.
  1. Ieder lid van de vereniging, dan wel diens ouder of verzorger indien het lid jonger is dan 18 jaar, is verplicht om zich beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een bepaalde taak, die opbrengsten genereert of kosten bespaart voor de vereniging. Voor minderjarige jeugdleden dienen de ouders of wettige vertegenwoordiger(s) als zodanig op te treden. De tijdsbesteding aan het uitvoeren van de taak is relatief gering. Indeling voor deze taken wordt verzorgd door de vrijwilligerscommissie. Van leden van 18 jaar en ouder wordt verwacht dat zij zich minstens 1x per jaar beschikbaar stellen voor activiteiten, geïnitieerd door daarvoor benoemde commissies, met het doel opbrengsten te genereren of kosten te besparen voor de vereniging.
  2. Indien een lid zich onttrekt aan de hem toegewezen taak, als bedoeld in lid 6, zal dit tot contributieverhoging voor dit lid kunnen leiden of tot het nemen van disciplinaire maatregelen.

  Artikel 18: Kostenvergoedingen

  1. De algemene ledenvergadering kan aan één of meerdere bestuurs- of commissieleden een beloning en/of vergoeding toekennen.
  2. Door bestuurs- of commissieleden in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten worden aan deze bestuurs- of commissieleden ten laste van de vereniging vergoed.
  3. Het bestuur is bevoegd om aan leden, die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens door de KNVB vastgestelde normen en voorwaarden.
  4. Aan vrijwilligers kan door het bestuur voor bepaalde werkzaamheden een onbelaste vergoeding worden verstrekt als deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van de verrichte werkzaamheden en daardoor het karakter heeft van een kostenvergoeding. Door de fiscus wordt jaarlijks het vrijgesteld bedrag, als hiervoor bedoeld, vastgesteld.

  Artikel 19: Elftalbegeleider/aanvoerder

  1. Bij jeugd teams is een begeleider of coach aanwezig.
   Bij vooral de lagere senioren elftallen treedt de aanvoerder als zodanig op.
  2. De spelers van een elftal/team kiezen bij de aanvang van het voetbalseizoen een aanvoerder en een plaatsvervangend aanvoerder. Indien men niet tot de keuze van een aanvoerder komt, zal de wedstrijdsecretaris iemand aanwijzen. De naam van de elftalbegeleider en/of aanvoerder van ieder elftal/team dient bekend te zijn bij het wedstrijdsecretariaat.
  3. De spelers van een team zijn verplicht te luisteren naar de raadgevingen van hun begeleider of aanvoerder vóór, tijdens en na de wedstrijd en deze redelijkerwijs na te komen.
  4. De elftalbegeleider of aanvoerder houdt toezicht op de spelers bij uitwedstrijden en volgt de aanwijzingen van de gastheer op.
  5. De teambegeleider en aanvoerder verdelen de taken zodanig dat bij iedere thuiswedstrijd één van beiden ten minste een half uur vóór aanvang van de wedstrijd op het sportcomplex aanwezig is, en dragen er zorg voor dat de te gebruiken ballen worden afgehaald bij diegene, die terreindienst heeft. Na afloop van de wedstrijd dienen de ter beschikking gestelde ballen terugbezorgd te worden. Bij verlies van één of meer ballen kan de vereniging het betreffende elftal via de elftalbegeleider/aanvoerder een geldboete opleggen.
  6. De elftalbegeleider of aanvoerder draagt er zorg voor dat van elke wedstrijd het Digitale Wedstrijdformulier (DWF) wordt ingevoerd. De spelerspassen dienen beschikbaar en toonbaar te zijn. Indien via het DWF een aantekening is geplaatst dient de elftalbegeleider of aanvoerder onmiddellijk mededeling hiervan te doen aan het wedstrijdsecretariaat of aan de secretaris van de vereniging, teneinde te kunnen beoordelen of door de vereniging daarop actie dient te worden genomen.

  Artikel 20: Afberichten

  Bij verhindering voor het spelen van één of meer wedstrijden, dient een lid ten minste twee dagen vóór de vastgestelde wedstrijddag van zijn elftal afbericht te geven bij de elftalbegeleider of aanvoerder van zijn elftal, die, indien nodig, contact opneemt met de wedstrijdsecretaris om in de vervanging te kunnen voorzien.

  Artikel 21: Gebruik kleedkamers

  1. Het bestuur stelt voor iedere speeldag een gastheer aan, die toezicht houdt op het gebruik van de kleedkamers. De kleedkamers worden door niemand onnodig betreden.
  2. Na een wedstrijd verlaat de elftalbegeleider of aanvoerder altijd als laatste de kleedkamer van zijn elftal.
  3. Gelet dient te worden dat de kleedkamer en bijbehorende was- en toiletruimte altijd opgeruimd en netjes achtergelaten wordt.
  4. Gevonden voorwerpen kunnen bij de gastheer worden afgegeven.

  Artikel 22: Te berekenen prijzen

  1. Door het bestuur dient voor aanvang van ieder seizoen de door de vereniging te berekenen prijzen te worden goedgekeurd en vastgesteld. Indien noodzakelijk kan tussentijds besloten worden bepaalde prijzen aan te passen.
  2. De vereniging hanteert prijslijsten voor de volgende activiteiten:
   a) verkoop van koffie, thee, frisdrank, en zwak alcoholhoudende dranken in de kantine;
   b) verkoop van koude en warme etenswaren in de kantine;
   c) plaatsing van een advertentie naar grootte op de website;
   d) aanbrengen van een bedruk reclamebord langs het hoofdveld naar grootte. De kosten van het maken van een reclamebord worden in éénmaal integraal doorberekend;
   De prijs voor de in lid 2 sub c en d genoemde zaken wordt voor aanvang van een verenigingsjaar in zijn geheel in rekening gebracht.
  3. Voor sponsoring van de vereniging en voor het beschikbaar stellen van kleding aan één of meer elftallen worden per geval de daarmee gemoeide bedragen afgesproken en in rekening gebracht. Kosten van aanschaf en het laten bedrukken van shirts, broeken, kousen, trainingspakken en tassen worden direct door de sponsor, maar ten allen tijde in samenspraak met de sponsorcommissie, aan de betreffende leverancier betaald.

  Artikel 23: Straffen en boetes

  1. Het bestuur van de vereniging is krachtens artikel 6 van de statuten bevoegd bepaalde handelingen of nalatigheden, die in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de algemene ledenvergadering worden begaan, te bestraffen.
  2. De volgende straffen kunnen onder meer worden opgelegd:
   a) berisping + eventuele geldboete;
   b) schorsing + eventuele geldboete;
   c) royement.
  3. In de volgende gevallen kan bestraffing plaats vinden:
   a) ingeval van wegblijven voor een te spelen wedstrijd, zonder geldige reden of bericht van verhindering:
   • schorsing voor twee bindende wedstrijden.
   b) ingeval van herhaald wegblijven voor een te spelen wedstrijd zonder dat daarvoor een geldige reden aanwezig is of tijdig bericht van verhindering werd gegeven:
   • het bestuur beslist over de strafmaatregel.
  4. In het geval door de KNVB geldboetes worden opgelegd en strafkosten aan de vereniging in rekening worden gebracht:
   • het betreffende lid of het elftal is gehouden deze kosten aan de vereniging te vergoeden.
  5. Ingeval een lid verzuimt een hem opgedragen werkzaamheid uit te voeren, zoals bedoeld in artikel 20 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement, zal het bestuur gerechtigd zijn een geldboete en/of schorsing op te leggen.
  6. Opgelegde geldboetes dienen binnen 14 dagen nadat de straf is opgelegd en ter kennis van de betrokken speler(s) is gebracht, te worden voldaan.

  Artikel 24: Schorsing bij niet tijdige betaling

  Een lid dat niet tijdig zijn/haar contributie voldoet, of voor wie niet tijdig wordt betaald, blijft uitgesloten tot het deelnemen aan wedstrijden van zijn/haar elftal tot de schuld aan de vereniging is vereffend. Hetzelfde geldt indien een opgelegde boete niet tijdig wordt betaald.

  Artikel 25: Verantwoordelijkheid

  De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor schade of persoonlijk letsel, toegebracht aan leden of derden op of rondom het sportcomplex van de vereniging of bij bezoekende verenigingen. Evenmin draagt de vereniging enigerlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden of derden in de kantine, kleedkamers of rondom het sportcomplex aanwezig. Ieder der leden is persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor door hem aan eigendommen van de vereniging of de door hem bezochte vereniging aangerichte schade. Een geconstateerde moedwillig aangerichte schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen, die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

  Artikel 26: Slotbepaling

  In alle gevallen, waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en het Huishoudelijk Reglement te kennen, alsmede de overige vastgestelde en op behoorlijke wijze bekend gemaakte regels en bepalingen. Ieder lid heeft het recht zich een exemplaar van de statuten en het Huishoudelijk Reglement aan te schaffen eventueel tegen betaling van de kostprijs van deze stukken.

  Het huishoudelijk reglement vv Dirkshorn is opgesteld in lijn met de statuten van de vereniging en dient de transparantie van de vereniging in haar doelstelling en communicatie naar leden en betrokkenen. Het huishoudelijk reglement valt onder de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur en is bij bestuursvergadering vastgesteld. Het hoofdbestuur is gehouden, indien nodig of daartoe verzocht, wijzigingen door te voeren. Het huishoudelijk reglement en haar eventuele doorgevoerde wijzigingen wordt op de algemene vergadering vastgesteld.

  Aldus vastgesteld in de BESTUURSVERGADERING van MAART 2015.
  Wijzigingen zijn goedgekeurd in de bestuursvergadering van MAART 2015 en worden op de algemene ledenvergadering van DECEMBER 2015 vastgesteld.