• Regels en Afspraken

  Regels en afspraken

  Iedereen weet natuurlijk dat er op elke openbare ruimte een bepaalde gedragscode is, waar iedereen zich aan dient te houden. Op de hoofdpagina van onze website staat sinds kort het Huishoudelijk reglement vv Dirkshorn waarin ook een onderdeel over gedrag en sancties. Om incidenten te voorkomen (voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen) wil vv Dirkshorn met dit schrijven eventuele onduidelijkheid over wat wel en niet door de beugel kan bij voorbaat wegnemen. Het principe is eenvoudig: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

  Regels
  Respect hebben voor elkaar, de trainers, begeleiders , tegenstanders, ouders, wedstrijdleiding en alle toeschouwers.
  - Het juiste voetbalgedrag tonen: inzet, beleving, sportief en positieve-coaching. Concentreer je tijdens de training op de oefenstof, luister naar de trainer / begeleider en probeer oefeningen zo goed mogelijk uit te voeren. 
  - Geen discussie tijdens de training / wedstrijd, er wordt dan verwacht dat er geluisterd wordt. Voor of na de training / wedstrijd is er de mogelijkheid om vragen te stellen.
  - Correcte kleding / tenue dragen, scheenbeschermers verplicht, altijd het juiste schoeisel hebben (elk weertype) en onder de 12°C in trainingspak trainen.
  - Kom op tijd, min. 15 minuten voor aanvang in de kleedkamer, 5 minuten voor aanvang op het veld.
  - Na afloop van training en wedstrijd douchen, natuurlijk zonder boxer en liefst met slippers. 
  - Na de wedstrijd / training wordt de kleedkamer / complex schoon achtergelaten. (Laatste drie ruimen op / vegen de kleedkamer aan).
  - Niet roken in het gebouw of op de velden.
  - Geen alcohol in de kleedkamer, buiten of op / naast het veld.
  - Glaswerk mag niet buiten de kantine, ook niet op het terras.
  - Rommel in de prullenbakken
  - Je komt in geen geval aan spullen van een ander. Het zitten aan andermans eigendom of kleding, smerig maken of vernielen van andermans eigendom of erger nog het wegnemen van zaken die je niet toebehoren wordt onherroepelijk en streng bestraft. Als je zoiets van een ander ziet verwachten wij, dat je hem hierop aanspreekt. Doe je dit niet dan is dat bijna net zo erg als het vergrijp zelf. Je wilt zelf immers ook graag dat een ander op jouw spullen past. 
  - Houd je je niet aan de regels of verstoor je de training of wedstrijd dan leidt dit tot consequenties voor de komende wedstrijd en / of training. Dit kan betekent een halve of hele wedstrijd wissel staan. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. 
  - V.V. Dirkshorn hanteert een taakplicht, waarbij we liever zien dat ieder de club helpt met taken, ipv afkoop.

  Afspraken
  Plezier beleven aan je sport 
  - Open communiceren / mee denken en doen binnen het teamproces 
  - 100% inzet tonen / niet de kantjes ervan aflopen 
  - 100% fit aan de training beginnen / Blessures laten behandelen. 
  - Geblesseerde spelers zorgen dat ze behandeld worden door de medische staf en laten regelmatig hun gezicht zien bij training en wedstrijd. 
  - Samen beter willen worden. 
  - Er wordt verwacht dat je het hele seizoen op de trainingsavonden en wedstrijddagen beschikbaar bent. Dus laat je ouders de vakanties e.d. goed plannen. 
  - Samen vervoer regelen 
  - Voetbalschoenen altijd na de training en wedstrijd (ook in de rust) schoonborstelen. 
  - Voetbalschoenen / kleding worden niet uitgeklopt op de grond of tegen de muur en ook niet afgespoeld onder de douche. 
  - Niet met voetbalschoenen in de kantine. 
  - Fietsen, brommers, scooters worden netjes in de daarvoor bestemde (verplaatste) fietsenstalling gezet. 
  - Zorg ervoor dat anderen zich ook aan de regels / afspraken houden.


  Wedstrijd
  - Verzamelen op het parkeerterrein van vv Dirkshorn, op het afgesproken tijdstip. 
  - Te laat komen zonder geldig excuus betekent wissel staan. 
  - Iedereen in hetzelfde tenue, d.w.z. trainingspak of inloop shirt. 
  - Na het omkleden gezamenlijk naar het veld voor de warming-up. 
  - Warming-up onder leiding van de aanvoerder of degene die daarvoor is aangewezen. 
  - Inschieten van de keeper wordt verzorgd door de wisselspelers. 
  - Wisselspelers verzorgen de waterzak en de reserveballen. 
  - Geen domme gele of rode kaarten.
  - Boetes door kaarten (geel/rood) of niet doorgaan van wedstrijden worden aan speler(s) doorbelast
  - Gele en rode kaarten worden door de speler zelf betaald, hiervoor ontvangt men een factuur van de Penningmeester.
  - Degene die de wasbeurt heeft, verzorgt ook het verslag.

  Kleding
   V.V. Dirkshorn is trots op haar tenue en wil een professionele uitstraling hebben naar sponsors en publiek. Het is daarom niet meer dan logisch dat wij zorgvuldig omgaan met onze outfit. Daarom hebben wij een paar afspraken op een rijtje gezet over de kleding. De kleding is altijd schoon, heel en niet verbleekt of verkleurd. Ook andere shorts en kousen zijn uit den boze. Het Dirkshorn tenue is te verkrijgen bij Sportshop Bouwes in Schagen.

  Eigen verantwoordelijkheid
  Iedereen binnen de club heeft een eigen verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag, maar ook voor dat van zijn teamgenoten. Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen en iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar toebedeelde taken. Wij zijn met ons allen verantwoordelijk voor de sfeer binnen de club, maar ook voor de uitstraling naar andere voetbalverenigingen en eigenlijk zelfs naar de gehele omgeving.

  Afmelden trainingen
  Geef bij het afmelden ook de reden waarom je niet kunt trainen. Niet zomaar afbellen. Geldige redenen zijn: School, Familie, Ziek, en bij (jeugd uitzondering) werk. Wij kunnen dan rekening houden met minder spelers en de oefeningen hierop mogelijk aanpassen. Er kan op verschillende manieren worden afgemeld.

  Afmelden wedstrijden 
  Bij het afmelden van een wedstrijd is het belangrijk dat je dit zo snel mogelijk doet. Wij kunnen dan rekening houden met minder spelers of mogelijk een vervanger regelen. Er kan maar op één manier worden afgemeld. Bij de trainer / coach of begeleider(ster) van het team waarbij je op dat moment speelt.

  Afgelastingen
  Informatie over afgelastingen van wedstrijden en trainingen zijn via onze website of zijn op www.voetbal.nl te vinden. Mededelingen op de website over afgelastingen kunnen soms later pas zichtbaar zijn. Algehele afgelastingen zijn te zien via www.knvb.nl
  Categorie A is het zondag 1e. Alle andere teams vallen onder categorie B.

  Behandeling blessures
  Wij hebben ook dit seizoen weer de luxe van een eigen verzorger / masseur voor onze vereniging. Als er een blessure is, moet men zelf eerst contact opnemen met de medische staf. Hij geeft aan of er een behandeling ingepland kan worden.

  GEDRAGSREGELS SEKSUELE INTIMIDATIE ( bron NOC*NSF)

  Vv Dirkshorn neemt seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels opgesteld, die door de KNVB zijn onderschreven. 
  De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag te verkleinen en ze fungeren als toetssteen in concrete situaties.

  Definitie begrip seksuele intimidatie:

  1. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren, waaronder mede begrepen seksueel misbruik. 2. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten.

  Definitie van het begrip begeleider:

  Een begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin des woords begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen trainer, coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt, waar en hoe dan ook. Onder sportbeoefening wordt in deze definitie begrepen zowel de sportactiviteiten zelf als alle activiteiten die een directe relatie met die sportbeoefening hebben. 

  Hieronder vindt u de elf gedragsregels:

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
  8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
  11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

  Mededelingen aan de ouders

  Hoe meer ouders langs de lijn, des te beter, maar... Tips voor de ouders (Bron: KNVB).

  - Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van uw zoon / dochter. 
  - Wees enthousiast, stimuleer uw zoon / dochter en de medespelers. 
  - Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de tegenstander. 
  - Laat het coachen over aan de trainer en/of leider. 
  - Blijf altijd positief, juist bij verlies. Wordt niet boos, volgende keer beter. 
  - De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen. 
  - Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. 
  - De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal. 
  - Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt. 
  - Wilt u echt met voetbal bezig zijn, meldt u dan aan als vrijwilliger bij vv Dirkshorn en volg eventueel een verkorte cursus van de KNVB. 
  - V.V. Dirkshorn is een club van normen en waarden. Onze scheidsrechters, trainers en begeleiders worden geïnstrueerd om streng op te treden tegen spelers die elkaar of tegenstanders allerlei ernstige ziektes toewensen, uitschelden, onsportief gedrag vertonen of commentaar op de scheidsrechter hebben. Deze normen en waarden gelden ook voor de toeschouwers.